Monday, February 29, 2016

芋头糕

25/11/2016
材料:
450g 芋头丁 600g()
1/2t + 1/4t 五香粉 1 1/2t
3T 虾米 4T
葱头茸
香菇


米浆料:
225g 粘米粉 300g
56g【我放 112g,因为算错,多放 56g】 木薯粉 75g
900g【我放 860g】清水1100g
 1/2t 碱水 1/2t

调味料:
1/4t+1/8t 盐 1 1/2t
1/2t+1/4t 胡椒粉 1/2t 


450g 芋头丁 600g=我用 7寸蛋糕模 
-食谱取之蓝赛珍街边风味小食 pg 37

6/4/2016
芋头糕和薏米百果腐竹糖水
材料:
芋头丁 618g()
五香粉 1 1/2t
虾米 4T
葱头茸
香菇


米浆料:
粘米粉 300g
木薯粉 75g
清水 1100g
碱水 1/2t

调味料:
盐 1 1/2t
胡椒粉 1/2t 


-我用 7寸蛋糕模
-食谱取之蓝赛珍街边风味小食 pg 37

No comments:

Post a Comment