Saturday, July 14, 2012

"一朵花"-17小时柚子酱(中种)吐司高粉 70%
盐 1%
奶粉 2%
清水 40%
酵母 1.3%
-(17小时)

高粉 30%
奶粉 3%
盐 1%
幼糖 9%
清水 13.5%
柚子酱 17%
酵母 0.7%
牛油 8%

-我用 300g×%
橙色-面团 120g + 金黄芝士粉 1/2t -(10g x 2条, 20g x 2条, 30g x2条)
青色-面团   60g + 绿茶粉 1/2t-(30g x 2条)
-白色-面团 75g------------------(5g x 2条, 10g x 2条, 15g x 3条)
-创意来之 COOKPAD

No comments:

Post a Comment